محورهای کنفرانس

 پژوهش های نظری در حوزه باستان شناسی تاریخی(مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)

علوم آزمایشگاهی و روش های شناسایی در پژوهش های باستان شناسی حوزه سازه های آبی

باستان شناسی و علوم محیطی - جغرافیایی(زمین شناسی، منظر، اقلیم، زیست بوم و ...)

کاربرد روش ها و مطالعات  میان رشته ای در پژوهش های باستان شناسی در حوزه آب

برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی ایران

مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی آب

بررسی ساختار اجتماعی بهره برداری کنندگان از آسیاب ها و بندها

باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوب در حوزه سازه های آبی

روش های نوین و غیر مخرب در پژوهش های باستان شناسی

چشم انداز باستان شناسی ایران(گذشته، حال، آینده)

کاربرد اپلیکیشن های معرفی بناهای تاریخی

باستان شناسی و آموزش  عمومی

فرهنگ های بومی و سازه های آبی

بازسازی مجازی سازه های آبی

باستان شناسی زیر آب

سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در چشم انداز طرح های بازآفرینی سازه های آبی

شاخص های توسعه شهری در مواجه با سازه های تاریخی شناخت موانع و محدودیت ها

سیاست های ملی و منطقه ای شهرسازی در رابطه با بازآفرینی ساز ه های آبی تاریخی

بررسی مفاهیم و دیدگاه های بازآفرینی سازه های آبی با رویکرد میان رشته ای

تجارب بازآفرینی سازه های آبی در جهان و ایران و انطباق آن با شرایط محلی

معماری منظر و نقش آن در سیاست های باآفرینی سازه های آبی 

توانمند سازی سرمایه اجتماعی در باز آفرین شهر های حاشیه منابع آب 

ارزش های کالبدی- فضایی و تاریخی در بازآفرینی شهر ایرانی

بلایای طبیعی و  اثرات آن بر سازه های تاریخی کنار منابع آب 

اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری حوزه ساز ه های آبی

فضاهای طبیعی و منظر روستاهای تاریخی حاشیه منابع اب

طراحی شهری و زیبایی شناسی در بافت تاریخی

معماری و شهر سازی تارخی - اسلامی 

مرمت بافت ها و آثار تاریخی

عوامل و ویژگی های سیاسی و نقش آن در صنعت گردشگری

زیر ساخت های گردشگری در ایران و توسعه گردشگری آب

گردشگری علمی و توسعه اقتصادی در شهرهای ساحلی 

بازاریابی، برند سازی و کارآفرینی در صنعت گردشگری

نقش نمادها و نمودهای فرهنگی در توسعه گردشگری

هتلداری نوین، آموزش هتلداری، توسعه اقتصادی

ظرفیت های محیطی- اجتماعی در گردشگری

استراتژی های هدفمند  مدیریت گردشگری

توسعه گردشگری و گردشگری سبز

آموزش تورگردانی و گردشگری آب

ورزش های آبی و صنعت گردشگری

فرهنگ سازی در صنعت گردشگری

گردشگری الکترونیک و هوشمند

گردشگری خلاق و نوآور